THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019

Kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp sẽ được tổ chức như sau:

Kể từ năm 2019, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc – HRD Korea sẽ áp dụng Phương thức tính điểm để tuyển chọn lao động tham gia Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp. Bên cạnh yêu cầu về năng lực tiếng Hàn, Phương thức tính điểm nâng cao khả năng đánh giá năng lực người lao động thông qua việc đánh giá trình độ tay nghề, thể chất và kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

I. THÔNG TIN VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN – VÒNG 1

  1. Ngành nghề đăng ký: sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng làm việc theo danh mục ngành nghề của ngành, trong đó:

+ Sản xuất chế tạo: lắp ráp – đo lường – gia công.

+ Xây dựng: mộc – cốt thép

+ Ngư nghiệp: nuôi trồng – đánh bắt gần bờ.

  1. Phương thức và thời gian thi năng lực tiếng Hàn

– Phương thức thi: thi trên máy tính

 Ngày thi:

+ Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: từ ngày 02/07 đến ngày 31/07/2019

+ Ngành ngư nghiệp: từ ngày 23/09 đến ngày 11/10/2019

– Ca thi chi tiết:

Ca thi Kiểm tra

thông tin

Hướng dẫn thực hiện bài thi Thời gian làm bài
Bài đọc

(25 phút)

Bài nghe

(25 phút)

Ca 1 08:00~09:20 09:30~10:00 10:00~10:25 10:25~10:50
Ca 2 09:30~10:50 11:00~11:30 11:30~11:55 11:55~12:20
Ca 3 12:00~13:20 13:30~14:00 14:00~14:25 14:25~14:50
Ca 4 13:30~14:50 15:00~15:30 15:30~15:55 15:55~16:20

Thí sinh dự thi phải có mặt tại phòng thi trước 08:00 đối với ca 1; 09:30 đối với ca 2, 12:00 đối với ca 3, 13:30 đối với ca 4

Lưu ý: thời gian tổ chức thi có thể thay đổi, căn cứ theo số lượng người lao động đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Thời gian hướng dẫn và làm bài thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế của ngày thi.

  1. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu:
Ngành Điểm tối đa của bài thi tiếng Hàn – Vòng 1 Số lượng đạt yêu cầu Vòng 1 Số lượng đạt yêu cầu Vòng 2 Tiêu chí đánh giá Vòng 1
Sản xuất chế tạo 100 điểm 2,000 1,000 Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 47,5 điểm trở lên.
Xây dựng 90 điểm 600 300 Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 36 điểm trở lên.
Ngư nghiệp 200 điểm 3,900 2,600 Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ, lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.


4. Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi tiếng Hàn:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 03/6/2019 (Thứ 2)

– Ngành ngư nghiệp: 16/9/2019 (Thứ 2)

5. Đăng ký dự thi:

– Thời gian đăng ký: tổ chức chung một đợt tiếp nhận hồ sơ dự thi cho cả ba ngành từ ngày 15 – 17/5/2019 (3 ngày)

– Thời gian tiếp nhận: 08h30 – 17h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00)

– Địa điểm đăng ký: Do Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo

– Cách thức đăng ký: Người lao động trực tiếp đến đăng ký tại địa điểm tiếp nhận đăng ký thi (không được đăng ký hộ).

6. Cấu trúc đề thi

– Ngành sản xuất chế tạo

Phần thi Số lượng câu hỏi Tổng số điểm Thời gian
Đọc hiểu 20 100 25 phút
Nghe hiểu 20 25 phút
Tổng số 40 100 50 phút

– Ngành xây dựng

Phần thi Số lượng câu hỏi Tổng số điểm Thời gian
Đọc hiểu 20 90 25 phút
Nghe hiểu 20 25 phút
Tổng số 40 90 50 phút

– Ngành ngư nghiệp

Ca thi Số lượng câu hỏi Tổng số điểm Thời gian
Đọc hiểu 20 200 25 phút
Nghe hiểu 20 25 phút
Tổng số 40 200 50 phút

7. Thông báo kết quả thi tiếng Hàn

– Ngày thông báo kết quả ngành sản xuất chế tạo và xây dựng:14/08/2019

– Ngày thông báo kết quả ngành ngư nghiệp:23/10/2019

Hình thức thông báo:

– Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn

– Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr

– Website EPS-TOPIK: http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik

Thông báo kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh:

Kết quả điểm thi cụ thể của từng thí sinh xem tại: http://www.eps.go.kr

Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ tiếng Hàn: 2 năm kể từ ngày thông báo

II. KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC– VÒNG 2

1. Kế hoạch tổ chức thi Vòng 2

Ngành Thời gian nộp hồ sơ đánh giá năng lực (nếu có) Thông báo địa điểm và thời gian thi Vòng 2 Tổ chức thi Vòng 2

(dự kiến)

Thông báo kết quả cuối cùng
Sản xuất chế tạo và xây dựng 19/08 – 21/08/2019

(03 ngày)

11/09/2019 18/09 – 21/09/2019 30/09/2019
Ngư nghiệp 28/10 – 30/10/2019

(03 ngày)

04/11/2019 11/11 – 14/11/2019 29/11/2019

Lưu ý: Vòng thi thứ 2 bao gồm 2 nội dung:

+ Kiểm tra tay nghề: áp dụng bắt buộc đối với tất cả thí sinh thi đỗ Vòng 1.

+ Đánh giá năng lực (không bắt buộc): áp dụng đối với những thí sinh đã nộp hồ sơ đánh giá năng lực trong thời gian tiếp nhận.

2. Cách thức nộp hồ sơ đánh giá năng lực.

○ Đối tượng được nộp hồ sơ thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

– Là những thí sinh đã thi đỗ Vòng 1.

– Đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong số những tiêu chí sau:

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành, nghề đăng ký dự thi;

+ Có bằng cấp xác nhận đã hoàn thành các chương trình đào tạo dài hạn có liên quan đến ngành, nghề đăng ký;

+ Có chứng chỉ nghề cấp quốc gia liên quan đến ngành, nghề đăng ký.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 19/08 – 21/08/2019 (03 ngày)

– Ngành ngư nghiệp: 28/10 – 30/10/2019

 Địa điểmTrung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo trên trang Thông tin điện tử http://www.colab.gov.vn.

○ Cách thức đăng ký:đăng ký trực tiếp tại các cơ quan/đơn vị được chỉ định.

3. Thông báo thời gian và địa điểm thi Vòng 2

○ Ngày thông báo chính thức:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: ngày 11/09/2019

– Ngành ngư nghiệp: ngày 01/11/2019

○ Hình thức thông báoThông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực tại các địa phương.

4. Nội dung kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Nội dung kiểm tra tay nghề và số điểm phân bổ

Ngành

(Kiểm tra tay nghề)

Tổng điểm Kiểm tra tay nghề
Thể lực Phỏng vấn Kỹ năng làm việc cơ bản
Sản xuất chế tạo 100 30 30 40
Xây dựng 110 30 30 50
Ngư nghiệp 110 40 20 50

○ Thời gian tổ chức thi (dự kiến)

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 18/09 – 21/09/2019 (04 ngày)

– Ngành ngư nghiệp: 11/11 – 14/11/2019 (04 ngày)

Thời gian thi có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng viên dự thi.

○ Thời gian các ca thi

Ca thi Thời gian tập trung (30 phút) Thời gian thi (180 phút) Thời gian chấm điểm
Ca 1 08:30 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 12:30
Ca 2 13:00 – 13:30 13:30 – 16:30 16:30 – 17:00

 

5. Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:

○ Thông báo kết quả thi:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 30/09/2019

– Ngành ngư nghiệp: 29/11/2019

○ Cách thức thông báo tới ứng viên đạt qua kỳ thi:

http://www.colab.gov.vn

http://www.eps.go.kr

http://epstopik.hrdkorea.or.kr

 Cách thức thông báo tới từng ứng viên.

– http://www.eps.go.kr

Hiệu lực của kết quả thi: 2 năm kể từ ngày thông báo.

Du học quốc tế ICOGroup!

 

 

Góc du học sinh

HOT LINE